Rettigheter ansvarsforbehold

 
 
 

Brukerbetingelser og retningslinjer for personvern

Tilgang til og bruk av Pittsburgh Cornings nettsted www.foamglas.com er underlagt de vilkårene som er angitt her, samt alle anvendelige lover. Pittsburgh Corning omfatter Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV/SA og disses respektive datterselskaper. Ved å skaffe deg tilgang til den informasjonen Pittsburgh Corning har stilt til rådighet på dette nettstedet, samtykker du i og binder deg til disse vilkårene.

 

Eierforhold og begrensninger for bruken av materiale

Dette nettstedet og all informasjon på nettstedet tilhører Pittsburgh Corning. Ikke noe av materialet fra www.foamglas.com eller noe nettsted som eies, drives, kontrolleres eller er lisensiert av Pittsburgh Corning kan på noen som helst måte kopieres, reproduseres, offentliggjøres på nytt, lastes opp, legges ut eller distribueres. Materialet på dette nettstedet stilles til disposisjon slik det er, og er så langt vi kjenner til korrekt og pålitelig. Det foreligger ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder garantier om salgbarhet, kvalitet eller noe som helst produkts egnethet for et visst formål. Pittsburgh Corning har ikke under noen omstendigheter noe som helst ansvar overfor noen person som benytter dette nettstedet, for noen direkte, særskilt, uforutsett, ideell eller indirekte skade eller følgeskade, uteblitt gevinst eller uteblitte inntekter, eller kostnad for erstatningsvarer, som måtte oppstå som følge av at vedkommende har benyttet eller hatt tillit til den informasjonen som gis på eller via dette nettstedet, selv om det på forhånd er gitt informasjon om faren for slik skade. Det er tillatt å bruke innholdet på dette nettstedet til personlig bruk, men ikke til noe formål som strider mot Pittsburgh Cornings interesser, og som innebærer kommersielle eller offentlige formål. Det er ikke tillatt å på noen måte modifisere eller endre innholdet på nettstedet eller legge det opp på noe annet nettsted.

 

Informasjon om opphavsrett

Hvis ikke annet uttrykkelig er angitt, eies opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet av Pittsburgh Corning Corporation og Pittsburgh Corning Europe NV/SA (©2009). Med enerett. Dokumenter som publiseres på Pittsburgh Cornings nettsted, kan inneholde annen informasjon om opphavsrett eller beskrivelser av produkter, tjenester, prosesser eller teknikker som eies av Pittsburgh Corning eller tredjepart. Pittsburgh Corning gir ingen lisens i henhold til noen lov angående opphavsrett, varemerke, patent eller annen immateriell rettighet som eies av Pittsburgh Corning eller tredjepart.

 

Varemerker

FOAMGLAS® og andre varemerker benyttes på dette nettstedet. Hvis ikke annet er angitt, benyttes disse varemerkene av Pittsburgh Corning Corporation. Det er ikke tillatt å benytte noen varemerker som tilhører Pittsburgh Corning eller tilknyttede selskaper uten å ha innhentet tillatelse fra aktuelt selskap.

 

Retningslinjer for personvern

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV/SA og de respektive datterselskapene (til sammen "Pittsburgh Corning") har som mål å respektere din integritet og beskytte alle personlige opplysninger du gir oss via dette nettstedet. Disse retningslinjene tydeliggjør hvilke personlige opplysninger Pittsburgh Corning kan innhente, og hvordan de kan komme til å bli brukt, herunder hvilke omstendigheter vi kan komme til å videreformidle slike opplysninger til tredjepart på.

 

Opplysninger vi kan komme til å innhente, og hvordan de kan bli brukt

Vi kan komme til å innhente og bearbeide de personlige opplysningene du gir oss når du fyller ut skjemaer på vårt nettsted. Hvis du kontakter oss, kan vi komme til å beholde informasjonen om denne korrespondansen, sammen med opplysninger om eventuelle transaksjoner du gjennomfører via vårt nettsted, samt i forbindelse med gjennomføring av dine bestillinger.


Vi kan komme til å innhente informasjon om din datamaskin, inkludert IP-adressen din samt opplysninger om operativsystem og type nettleser. Opplysningene som innhentes, bruker vi som en hjelp til å gjøre nettstedet mer anvendelig og effektivt. Vi kan komme til å bruke din IP-adresse til å utføre analyser av brukertrafikk, for å bidra til å diagnostisere problemer med systemene våre, for å vedlikeholde og administrere nettstedet vårt, og for å gjøre det mulig for valgt tredjepart å skaffe oss informasjon om de virksomhetene som besøker nettstedet vårt, og for å skaffe deg informasjon om våre produkter.


Pittsburgh Corning er en internasjonal organisasjon med virksomhet i både Europa og Nord-Amerika. Det kan forekomme at personlige opplysninger som innhentes via dette nettstedet, overføres fra Pittsburgh Cornings virksomhet i et land eller på et kontinent til virksomheten i et annet land eller på et annet kontinent. Når du bruker dette nettstedet og legger igjen personlige opplysninger, gir du samtidig ditt samtykke til slik dataoverføring, herunder innhenting og lagring av slike opplysninger i USA eller annet land der Pittsburgh Corning driver virksomhet.


Vi kan komme til å bruke din e-postadresse for å svare på forespørsler og for å gi deg informasjon om våre produkter. Vi kommer ikke til å dele dine personlige opplysninger med tredjepart annet enn i det begrensede omfanget som angis i disse retningslinjene.

 

Beskyttelse av personlige opplysninger

Pittsburgh Corning tar ansvaret for sikker håndtering av personlige opplysninger du gir til oss, på alvor. For å hindre uautorisert tilgang følger vi sikkerhetsrutinene for lagring og bruk av personlige opplysninger som finnes i våre systemer. Selv om vi iverksetter alle mulige tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, er det umulig å eliminere absolutt all risiko for uautorisert tilgang. Ved å bruke nettstedet aksepterer du denne risikoen.

 

Forandringer

Vi kan komme til å endre vilkårene i disse retningslinjene for personvern. Vi forbeholder oss retten til å iverksette slike endringer uten forhåndsvarsel. Hvis disse retningslinjene for personvern endres, blir de nye retningslinjene offentliggjort på dette nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke vårt nettsted etter at endringene er offentliggjort, samtykker du samtidig i disse endringene.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om å ikke bearbeide de personlige opplysningene dine for markedsføringsformål. Du kan når som helst benytte deg av denne rettigheten ved å kontakte oss.
Du har også rett til å få tilgang til alle personlige opplysninger som vi eventuelt kan ha om deg. Vi kan komme til å ta en rimelig avgift for administrative kostnader knyttet til håndtering av slik forespørsel om tilgang.


Du er velkommen til å stille spørsmål, komme med kommentarer eller forespørsler vedrørende disse retningslinjene for personvern til Pittsburgh Corning.